Pioneerit

Kansainvälisen ”Pioneer of Hand Surgery” –tunnustuspalkinnon saajat Suomessa

Maailman käsikirurgien kattojärjestö International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) on myöntänyt kunniamainintoja ansioituneille käsikirurgeille vuodesta 1986 lähtien kolmen vuoden välein järjestettävissä kongresseissaan. Kyseinen tunnuspalkinto on korkein henkilökohtainen tunnustus, jonka käsikirurgi voi maailmassa saada elämäntyöstään käsikirurgina. Kyseisen kunniamaininnan ovat Suomen Käsikirurgiyhdistyksen jäsenistä saaneet vuosien varrella Kauko Vainio (1986), Kauko Solonen (1992), Henry Brummer (1995), Martti Vastamäki (2016), Simo Vilkki (2016) ja Timo Raatikainen (2022).

 

Kauko Vainio (1913-1989)

Ensimmäisenä suomalaisena tunnuspalkinnon sai professori Kauko Vainio vuonna 1986 Tokiossa käsikirurgian muiden kansainvälisten jättiläisten kanssa (mm. Joseph Boyes, Paul Brand, Marc Iselin, Johan Landsmeer, Bill Littler, Erik Moberg, Graham Stack, Sidney Sunderland, Raoul Tubiana ja Claude Verdan). Kauko Vainio syntyi Säämingissä 1913, valmistui lääkäriksi 1939 ja toimi sitten sotakirurgina sodan ajan. Vuoden 1949 Vainio vietti stipendiaattina Anderson Orthopaedic Hospitalissa Arlingtonissa Washingtonissa. Ortopediksi hän valmistui Invalidisäätiön ortopedisestä sairaalasta 1952 ja siirtyi tämän jälkeen edellisenä vuonna perustettuun Heinolan reumasairaalaan. Kauko Vainio nosti sairaalan maailmanmaineeseen johdonmukaisella työllään varsinkin alaraajojen reumakirurgian ja myöhemmin käsien reumakirurgian systemaattisella kehittämisellä. Hän suoritti ensimmäisten 12 vuoden aikana noin 3 000 reumaleikkausta (Bull Rheum Dis. 1964;15:360). Vainiosta tuli kansainvälisesti arvostettu reumakirurgi, jonka oppeja monet tulivat Heinolaan hakemaan. Kauko Vainio sai professorin arvonimen 1970. Hän on Suomen Käsikirurgiyhdistyksen ensimmäinen kunniajäsen. Hän oli myös taitava ornitologi ja botanisti. Kauko Vainio jäi eläkkeelle vuonna 1975 ja poistui keskuudestamme 1989.

 

Kauko Solonen (1921-2018)

Kauko Solonen syntyi 1921 Kortesjärvellä Etelä-Pohjanmaalla, valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1948 ja väitteli 1957 SI-nivelen vaivoista. Hän kehitti ammattitaitoaan vieraillen mm. lukuisissa ortopedian ja käsikirurgian klinikoissa Euroopassa ja USA:ssa. Tärkeitä Solosen oppi-isiä olivat Leonard J. Goldner, Emmanuel B. Kaplan ja Hanno Millesi. Esikuviensa Sterling Bunnelin ja William Littlerin tapaan hän aina liitti leikkauskertomuksiin lukuisia informatiivisia ja yksityiskohtaisia piirroksia. Kauko Solosta pidetään ansaitusti Suomen käsikirurgian isänä. Vuonna 1963 hän aloitti varsinaisen käsikirurgisen toiminnan Töölön sairaalassa ortopedian apulaisylilääkärinä ja Suomen ensimmäisen käsikirurgisen osaston johtavana lääkärinä. Vuosina 1967-69 Solonen toimi Kotkan Keskussairaalan kirurgian ylilääkärinä ja kehitti siellä käsikirurgiaa ja tämän jälkeen vuodesta 1969 lähtien jatkoi työtään Invalidisäätiön sairaalassa. Invalidisäätiön sairaalassa Solonen toimi aina eläkkeelle siirtymiseensä asti vuoteen 1984, joista viimeiset vuodet johtavana ylilääkärinä. Vuonna 1976 Solonen oli perustamassa Suomen Käsikirurgiyhdistys ry:tä. Hän aloitti maassamme säännöllisen mikrokirurgisen toiminnan (perifeerinen hermokirurgia) ja suoritti mm. ensimmäiset varpaansiirrot sormiksi (1978) sekä vaskulaariset luunsiirrot. Kauko Solonen koulutti kaikki maamme käsikirurgit eläkkeelle siirtymiseensä asti. Professorin arvonimi Kauko Soloselle myönnettiin 1982. Maailman käsikirurgiyhdistysten Federaation (IFSSH) myöntämän Pioneer in Hand Surgery tunnustuspalkinnon Kauko Solonen sai elämäntyöstään vuonna 1992 Pariisissa.

 

Henry Brummer (1923-2007)

 Henry Brummer syntyi 1923 Helsingissä ja valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1952. Hän työskenteli uransa 15 ensimmäistä vuotta Punaisessa Ristissä eli nykyisessä Töölön sairaalassa valmistuen ortopediksi 1964, kun­nes hä­net vuonna 1967 kut­suttiin Inva­li­di­säätiön sai­raalaan perus­tamaan käsi­ki­rur­gista osastoa. Hän työskenteli Invalidisäätiön sairaalassa eläk­keelle siirty­mi­seensä as­ti eli 20 vuot­ta, saa­vuttaen kolle­go­jensa ja poti­lai­densa jaka­mat­toman arvos­tuksen. Henry Brummer oli käsistään tai­tava, ja häntä arvostettiin ihmisenä ja ammattimiehenä suuresti sekä kollegoiden että potilaiden keskuudessa. Hen­ry Brum­merin an­siota on, et­tä neli­raa­ja­hal­vaus­po­ti­laiden uuden­tyyp­piset kä­sien toi­mintaa paran­tavat leik­kaukset aloi­tettiin Suo­messa jo 1970-luvun alussa. Tuo kirurgia alkoi yhteistyössä alan tärkeimmän kehittäjän ruotsalaisen Professori Erik Mobergin kanssa, joka vieraili tuolloin opettajana useita kertoja Invalidisäätiöllä. Hen­ry Brummerin toinen mie­liaihe oli kuntout­ta­minen, jonka merkityksen käsi­leik­kauksen jälkei­sessä para­ne­mi­sessa hän oivalsi. Hän on Suomen Käsikirurgiyhdistys ry:n perustajajäsen. Pioneer in Hand Surgery –tunnustuspalkinnon Henry Brummer sai vuonna 1995 maailman käsikirurgiyhdistysten Federaation (IFSSH) Suomessa järjestetyssä kokouksessa ja samana vuonna hänet kutsuttiin Suomen Käsikirurgiyhdistyksen kunniajäseneksi. Jää­tyään vuonna 1987 eläk­keelle Sai­raala Ortonista, Hen­ry Brummer jat­koi tii­viisti yksi­tyis­vas­taa­not­to­työtään ja leikkaus­toi­min­taansa ja vuodesta 1987 lähtien hän toimi vielä keskus­so­ti­las­sai­raala Til­kassa käsi­ki­rur­gina. Pur­jehdus oli Hen­ry Brum­merin mieli­har­rastus. Henry Brummer kuoli Helsingissä 2007.

 

Martti Vastamäki (1943-)

Martti Vastamäki syntyi 1943 Helsingissä, valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1969 ja väitteli vuonna 1983 olkanivelen kiertäjäkalvosimen repeämästä. Martti Vastamäki on toiminut Invalidisäätiön sairaalan ja sittemmin sairaala Ortonin olka- ja käsikirurgina vuodesta 1975 vuoteen 2010. Käsikirurgian koulutuksen Vastamäki sai Kauko Solosen ja Henry Brummerin opissa. Sittemmin vuodesta 1987 lähtien Martti johti Ortonin käsikirurgian yksikköä. Suomen Käsikirurgiyhdistys ry:n lisäksi hän on ollut perustamassa myös Suomen Olkaseuraa ja Suomen Musiikkilääketieteen yhdistystä niiden ideoijana. Vastamäki on kehittänyt aktiivisesti Suomen käsikirurgian koulutusohjelmaa. Martti Vastamäki on toiminut lukuisissa kansainvälisissä ammatillisissa ja muissa luottamustoimissa (mm. 20 vuotta IFSSH:n neuvoston jäsenenä, 5 vuotta Pohjoismaiden Käsikirurgiyhdistyksen puheenjohtajana, Maailman käsikirurgiyhdistysten Federaation (IFSSH) kongressin presidenttinä Helsingissä 1995 ja Maailman Olkakirurgiyhdistysten Federaation (ICSS) kongressin presidenttinä Helsingissä 1995) ja luentotehtävissä. Hän on tehnyt merkittävän määrän tieteellistä tutkimusta käsikirurgian ja musiikkilääketieteen alalta. Hän on toimittanut useita oppikirjoja, joista viimeisimpänä merkittävänä panostuksenaan hän on toiminut suomenkielisen käsikirurgian oppikirjan ensimmäisen ja toisen painoksen päätoimittajana. Martti Vastamäen harrastuksia ovat raittiustyö, kilpapokeri, kuorolaulu ja veneily. Maailman käsikirurgiyhdistysten Federaation (IFSSH) myöntämä Pioneer of Hand Surgery –nimitys hänelle luovutettiin vuonna 2016 Buenos Airesissa. Vastamäki jäi vuonna 2010 eläkkeelle Sairaala Ortonista, mutta hän toimii edelleen aktiivisena käsikirurgian konsulttina ja ammatinharjoittajana sekä Tieteellinen Tutkimus Ortonin vanhempana tutkijana mm. väitöskirjatutkimuksia ohjaten.

 

Simo Vilkki (1943-)

Simo Vilkki syntyi vuonna 1943 Turussa, valmistui lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1967 ja väitteli vuonna 1983 replantaatiokirurgiasta. Käsikirurgian koulutuksen Vilkki sai 1970-luvulla Kauko Solosen ja Henry Brummerin opissa Invalidisäätiön sairaalassa. Siirryttyään Tampereelle 1976 kirurgian apulaisopettajaksi Simo Vilkki suoritti Suomen ensimmäisen peukalon replantaation ja mikrovaskulaarisen vapaan kudossiirteen jo vuonna 1977. Tämän jälkeen Vilkki laajensi mikrovaskulaarista tietotaitoa Louisvillessä USA:ssa, Shanghaisssa Kiinassa sekä useissa Japanin käsikirurgian klinikoissa. Palattuaan Suomeen Vilkki aloitti organisoidun 24/7 mikrokirurgisen päivystyksen Tampereella ensimmäisenä Suomessa. Hänen johdollaan Tampereelle kehittyi Suomen johtava käsi- ja mikrokirurgian yksikkö, jossa on käynyt vierailijoita ympäri maailmaa. Simo Vilkki käynnisti replantaatiokirurgisen toiminnan Tampereen lisäksi myös Linköpingissä Ruotsissa 1982-1983 käsikirurgian ylilääkärinä ja käynnisti uudelleen HYKS:n nykyisen Töölön käsikirurgian toiminnan 1995-1996 toimiessaan HYKSin käsikirurgian toimiala-johtajana. Sitten hän johti Tampereen mikro- ja käsikirurgista yksikköä aina eläkkeelle siirtymiseen asti vuoteen 2011. Simo Vilkki on kehittänyt lukuisia mikrokirurgisia rekonstruktiomenetelmiä vammanjälkeisiin oterekonstruktoihin ja synnynnäisten käsiepämuodostumien hoitoon. Hän on Suomen Käsikirurgiyhdistys ry:n perustajajäsen ja Suomen käsikirurgian koulutusohjelman kehittäjä. Kansainvälisesti Simo Vilkki on ollut arvostettu ja hän on luennoinut useissa kansainvälisissä kokouksissa ja vieraillut lukuisissa mikro- ja käsikirurgisissa yksiköissä maailmalla. Hän on pitänyt myös arvostetun Faltin luennon Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 2001 käsi- ja mikrokirurgian kehityksestä. Professorin arvonimi Simo Vilkille myönnettiin vuonna 2004. Maailman käsikirurgiyhdistysten Federaation (IFSSH) myöntämä Pioneer of Hand Surgery –nimitys hänelle luovutettiin vuonna 2016 Buenos Airesissa.

 

Timo Raatikainen (1947-)

Timo Raatikainen syntyi 11.8.47 Oulussa ja valmistui lääkäriksi Oulun yliopistosta 1973, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäriksi 1981 ja edelleen käsikirurgian erikoislääkäriksi 1985. Kouluttajina hänellä olivat mm. käsikirurgian suomalaiset pioneerit prof. Kauko Solonen ja LKT Henry Brummer. Vuodesta 1980 lähtien Timo Raatikainen vastasi käsivammojen hoidosta Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja ensimmäisenä pohjoissuomalaisena käsikirurgina hän käynnisti OYSin käsikirurgisen trauma- ja replantaatiotoiminnan hoitaen sitä yksin useita vuosia. Raatikainen
kehitti erikoisalaa luoden perustan OYS alueen käsikirurgiselle toiminnalle ja uusien käsikirurgien koulutukselle OYS:ssa. Suurimman osan urastaan ​​Prof. Raatikainen työskenteli Helsingin yliopistollisessa sairaalassa, jossa hän toimi eläkkeelle jäämiseensä saakka käsi- ja olkapääkirurgian yksikön ylilääkärinä vuosina 2000-2015 jona aikana yksikön lääkäreiden määrä kasvoi ja toiminta laajeni huomattavasti. Timo Raatikainen on tehnyt merkittävän uran käsikirurgian hyväksi niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Hän on osallistunut aktiivisesti virallisen valtakunnallisen käsikirurgian koulutusohjelman kehittämiseen ja työskennellyt aktiivisesti käsikirurgian koulutuksen yhtenäistämiseksi EU tasolla. Hän toimi FESSH:n ja Euroopan yhteisen kirurgitoimikunnan UEMS:n
delegaattina. UEMS perustettiin, jotta käsikirurgian koulutus ja toiminta voitaisiin yhdenmukaistaa samalle tasolla kaikissa EU- ja Euroopan maissa. Professori Raatikainen on  julkaissut suuren määrän tieteellisiä artikkeleita vertaisarvioiduissa aikakauslehdissä ja osallistunut useiden käsikirurgian alan kirjojen kirjoittamiseen sekä työskennellyt useissa alan lehdissä refereenä. Hän on useiden kansainvälisten kirurgisten yhdistysten jäsen ja ollut kutsuttuna puhujana useissa kansainvälisissä kokouksissa ja kursseilla. Uransa aikana Raatikainen on ollut pidetty esimies ja kouluttaja sekä nuorten käsikirurgien konsultti ja mentori vielä eläkkeelle jäätyäänkin. Raatikainen sai käsikirurgian edistämisestä Pioneer of Hand Surgery-tunnustuksen Lontoossa IFSSH kokouksen yhteydessä 2022.