Koulutus

Produced by the European Board of Hand Surgery – EBHS

WHAT IS HAND SURGERY?
Hand surgery is the field of medicine that deals with problems of the hand and wrist, whether of congenital, traumatic, degenerative, inflammatory or tumoral origin. The aim is to restore the function of the hand, which should be regarded as the key organ of prehension and sensibility. In this context, hand surgeons are also involved with complex problems of the whole upper extremity, including lesions of the peripheral nerves and the brachial plexus. Hand surgeons are also involved in the restoration of prehension in cases of tetraplegia and spasticity. Because of their special expertise, hand surgeons are also frequently involved in the repair of lower extremity nerve lesions.

THE SCOPE OF HAND SURGERY
The scope of hand surgery is broad and requires a wide range of diverse operative skills necessary to diagnose and treat, conservatively or surgically, hand and pertinent upper extremity and peripheral nerves affections.

The hand surgeon masters microsurgery as well as orthopaedic and plastic surgery techniques, as applied to the complex and delicate anatomy of the hand and upper limb. Hand Surgery considers also the cosmetic aspects of the reconstruction of the hand. A close cooperation with other specialists is required, including orthopaedic and trauma surgeons, plastic surgeons, radiologists, paediatric surgeons, rheumatologists, anaesthetists, specialized physiotherapists, occupational therapists and other paramedics for rehabilitation, orthotics and prosthetics. The treatment of a lesion of the hand/upper extremity in the earliest phase by a surgeon trained in hand surgery offers the patient the best chances of early and best recovery, and also reduces the costs related to the disability and time-off work for society. This is particularly true for the hand traumas, which are particularly frequent.

This book is made by cooperation of the specialist sections of UEMS, which deal with the education and qualification in hand surgery in EU countries, and FESSH in order to set the minimal requirements for a surgeon, who treats the complex problems of the hand. The UEMS Council has endorsed it in Prague, October 9, 2010.

LUE – WHITE BOOK

TENTTIKYSYMYKSET v 2000 —

1/2023

1. Distalisen radiusmurtuman ja volarisen levyosteosynteesin jälkeisen peukalon koukistajajänteen repeämä: myöhäisrekonstruktio ja hoito 6p.
2. Luunkorvikkeiden käyttö käsikirurgiassa. 6p.
3. Sormen replantaation indikaatiot sekä postoperatiivinen hoito sisältäen mahdollisten komplikaatioiden arvioiminen ja niiden hoitomenetelmät 6p.
4. Hermovamman jälkeisen kivuliaan neurooman hoito ja oletettavat tulokset 6p.
5. Käden tai ranteen septisen artriitin diagnostiikka ja hoito 6p.
6. Madelung deformiteetti: diagnoosi, seuranta ja hoitovaihtoehdot sekä hoidon aiheet eri ikäkausina 6p.

2/2022

1. Milloin Erbin pareesi -vauvan olkanivelestä tulee tehdä ultraäänitutkimus? Mikä on alfa-kulma ja miten sen mittaaminen vaikuttaa potilaan hoitoon? ( 6p)
2. Jäykistyneen proksimaalisen interfalangeaalinivelen (PIP) hoito ( 6p.)
3. Potilaan kyynärpäässä on 4 x 5 cm pehmytkudosdefekti, jonka keskellä kyynärluun kyynärlisäke (olecranon) on paljaana. Kuvaa lyhyesti 3 pedikulaarista kielekettä, joita voisi käyttää e.m. kudospuutoksen peittona (kielekkeen nimi, lyhyt kuvaus, pedikkelinä toimiva verisuoni). ( 6p.)
4. Luettele oikeassa järjestyksessä kaikki värttinähermon hermottamat lihakset. ( 6p.)
5. Luettele yläraajan neurotisaatiot, niiden indikaatio ja tulokset. ( 6p.)
6. Luettele tavallisimmat iatrogeeniset yläraajan hermovaurioiden lokalisaatiot: ( 6p.

 • hermo
 • lokalisaatio
 • perusdiagnoosi
 • miten voisi välttää
 • miten syntynyt iatrogeeninen vamma hoidetaan
 • arviosi iatrogeenista vaurioista johtuvasta pysyvästä haittaluokasta (020) lyhyine perusteluineen

1/2022

1. Olan alueen ja yläraajan proksimaaliset hermopinteet; puristuspaikat ja kirurginen vapautus (6p)
2. Käsipalovamman hoito: a) Vammamekanismit ja ensiapu (2p) b) Konservatiivinen hoito (2p) c) Leikkaushoito (2p)
3. Spastinen käsi: a) Luokittelu (2p) b) Tutkiminen (2p) c) Leikkaushoito (2p)
4. Määrittele: a) allodynia (1,5p) b) hyperalgesia (1,5p) c) dysestesia (1,5p) d) hyperestesia (1,5p)
5. Lichtmanin luokitus käsittelee Kienböckin taudin röntgenkuvalöydöksiä. Luettele hoitovaihtoehdot kussakin luokituksen vaiheessa (4p)? Mitä muita luokitteluita on olemassa Kienböckin tautiin liittyen ja miten ne määrittävät hoitoa (2p)?
6. Yläraajan amputoituminen: a) Luettele indikaatiot takaisinistutukselle eri tasoilla (distaalinen – proksimaalinen) ja erilaisten vammamekanismien kyseessä ollessa (2p) b) Minkälainen on toiminnallinen ennuste onnistuneen takaisinistutuksen jälkeen eri tasoilla? (2p) c) Mikäli päädytään yläraajan typistykseen, mitä asioita tulee huomioida toimenpiteen yhteydessä milläkin tasolla? (2p)

2/2021

1. Kyynärvarren alaosan murtumat kasvuikäisillä a. luokittelu b. epidemiologia c. diagnoosi d. hoito e. ennuste f. murtumasta ja hoidosta johtuvat komplikaatiot (6p.)
2. Synnynnäiset yläraajapoikkeavuudet a. hoidon perusperiaatteet b. optimaalinen leikkausikä c. hoidon jälkitilat/hoitamattomat aikuispotilaat d. brachymetacarpia: määritelmä, oireet, hoito e. tuplapeukalo: luokittelu, leikkaustekniikat f. Polandin syndrooma (6p.)
3. Kuvaa lyhyesti seuraavat lyhenteet a. SORL b. CRMO c. BR d. SAN e. MHE f. CTS (6p.)
4. Käsipalovamman hoito ensivaiheessa ja sen jälkeen (6p.)
5. 35-v potilaalla on kaksi viikkoa vanha kyynärpään vamma. Ulnaarihermossa ei ole distaalisesti toimintaa. Miten hoidat ja seuraat potilasta? (6p.)
6. Vakavat yläraajan pehmytkudosinfektiot. Kuvaile diagnostiikka ja hoito. (6p.)

1/2021

1. Käden synoviosarkooma (sarcoma synoviale) (6p.)
2. Hamatumin murtumat(6p.)
3. Potilaasi saman sormen flexor digitorum superficialis (FDS) ja flexor digitorum profundus (FDP) jänteet ovat traumaattisesti katkenneet vyöhykkeellä 2. Vaihtoehtoinasi on korjata molemmat jänteet tai vain toinen jänne. Kuvaile päätöksentekoasi ohjaava nykyinen tieteellinen näyttö aiheesta. (6p.)
4. SLAC ja SNAC ranteen operatiivisen hoidon indikaatiot, menetelmät ja odotettavissa olevat hoitotulokset. (6p.)
5. Fowlerin tenotomia kroonisen malletfingerin hoitona (3p.)
6. Peukalon Wassel 4-tyypin kahdentuman hoito. (3p.)
7. Sormen replantaatiotoimenpiteen jälkeinen seuranta ja hoitoprotokolla (6p.)

3/2020

 1. Luunsiirteen valinta luutumattoman veneluun murtuman leikkauksen yhteydessä. (6p.)
 2. PROM (Patient-related outcome measures) käsikirurgiassa. Mitä PROM:ja käytetään ja mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet? (6p.)
 3. Yläraajan perifeerinen hermopinne vs. radikulopatia. Epidemiologia ja diagnostiikka. (6p.)
 4. Koukistajajännevamman myöhäiskorjaus(6p.)
 5. Malignit luukasvaimet yläraajassa(6p.)
 6. Kämmenpuolelta nostettavat paikalliset kielekkeet(6p.)

 

2/2020

 1. Vertaile kortikaalisen- ja hohkaluusiirteen ominaisuuksia (autograft) ja käyttökohteita. (6p.)
 2. Harkitset distaalisen radiusmurtuman volaarista levytystä paikallispuudutuksessa (WALANT). Kuvaile WALANT-tekniikan a) edut ja rajoitukset sekä b) käytännön toteutus. (6p.)
 3. Paikallisen pehmytkudosvamman vuoksi potilaan kämmenselässä on 7 x 5 cm kudospuutos. Ojentajajänteet ovat paljaana. A) Mitä vaihtoehtoja on puutoksen peittämiseksi? B) Perustele jokin vaihtoehdoista ja selosta lyhyesti sen leikkaustekniikka. (6p.)
 4. Haittaluokituksen (FINLEX) mukaisesti pysyvä toiminnallinen haitta jaetaan Suomessa kahteenkymmeneen haittaluokkaan (HL 1-20). HL 1 vastaa siis 5% ja HL20 100% invaliditeettia. Mihin haittaluokituksen haittaluokkaan kuuluvat seuraavat dominantin yläraajan menetykset ja tilat: a) peukalon menetys, b) keskisormen menetys, c) nimettömän DIP-tason ja pikkusormen PIP-tason menetys, d) rannetason amputaatio, e) molempien yläraajojen amputaatio, f) NDRII ja NDUII täydelliset vauriot sormen tyvessä, g) ranne jäykkä, hyvä asento, h) kyynärnivel jäykkä, hyvä asento, i) olkanivel jäykkä, olkavarsi nousee etukautta korkeintaan 40 astetta, j) keskihermon täydellinen halvaus, k) hartiapunoksen täydellinen halvaus, l) kainalohermon täydellinen halvaus. (6p.)
 5. Kamptodaktylia. a) määrittely, b) patoanatomia, c) luokitus, d) esiintyvyys, e) diagnoosi ja hoito, f) ennuste. (6p.)
 6. Tavallisimmat potilasvahingot käsikirurgiassa? a) yleisimmät diagnoosit? b) miksi näitä tapahtuu? c) kenellä näitä sattuu? d) mitä seurauksia näistä on potilaalle? e) mitä käsikirurgin pitää tietää potilasvakuutuslaista? f) miten voisi estää? (6p.)

1/2020

 1. Käden osteomyeliitti (6p.)
 2. Peukalon kärjen (pulpa) pehmytkudosrekonstruktio (6p.)
 3. Kuvaa lyhyesti yksi leikkaushoidon menetelmä kunkin seuraavan nivelsidevamman korjaukseen:
  a) Akuutti skafolunaariligamentin repeämä (Geisler IV) b) TFCC repeämä (Palmer 1D) c) Ulnotriquetral ligament split tear (6p.)

3/2019

 1. Ranteen SNAC ja SLAC -muutosten luokitus ja hoito (6p.)
 2. Supraskapulaarihermon pinne (6p.)
 3. Kämmenen alueen syvät infektiot (6p.)
 4. Selvitä seuraavien rakenteiden anatomia ja toiminta: a. Lumbricalis-lihakset b. Spiral oblique retinacular ligament c. Syvät ja pinnalliset distaaliset radioulnaariset ligamentit (6p.)
 5. Sulkeinen ja avoin central slip -vamma. Diagnostiikka, hoito ja ennuste. (6p.)
 6. Kuvaa neljä erityyppistä leikkaustekniikkaa peukalon oppositiofunktion palauttamiseksi. Mitkä tekijät puoltavat tai ovat kutakin tekniikkaa vastaan? (6p.)

2/2019

 1. Distaalisen radiusmurtuman volaariseen levytykseen liittyvät tavallisimmat komplikaatiot ja niiden ehkäiseminen. (6p.)
 2. Spastinen kyynärnivel: a) nimeä lyhyesti yleisimmät etiologiat ja b) kuvaile ja perustele kyynärnivelen spastisuuden erilaisia kirurgisia hoito (6p.)
 3. Kuvaile a) hemangiooman, b) venamalformaation ja c) kapilaarisen malformaation tyypilliset diagnostiset piirteet ja hoito. (6p.)
 4. Peukalon MP-nivelen nivelsidevammat. (6p.)
 5. 10 yleisintä synnynnäistä käsianomaliaa: – yleisyys, hoito ja hoidon ajoitus (6p.)
 6. SORL (6p.)

Tenttipäivä 8.2.2019

 1. Peukalon tyven artroosi
 2. Käden replantaatiokirurgian postoperatiivinen hoitoscheema
 3. Käden alueen
  1. pyoderma gangrenosum
  2. aneurysmalinen luukysta
 4. Malunion distaalisen radiusmurtuman jälkeen
 5. Peukalohypoplasian luokittelu ja hoito
 6. Kuvaile lyhyesti:
  1. Volkmann´s angle
  2. Horii circle
  3. Sugimoton luokitus
  4. Metafyseaalinen Thurston-Holland fragmentti

Tenttipäivä 12.10.2018

 1. Musculus Lumbricalis repeämä: kliininen ilmeneminen, kuvantamislöydökset, hoito.
 2. Heittäjän kyynärpää
 3. Ranneluiden epavakaus ilman dissosiaatiota (Carpal instability nondissociative [CIND])
 4. Olkapunoksen syntymävaurio-etiologia ja epidemiologia-diagnoosi-kuvantamistutkimukset-hoito ja sen ajoitus-ennuste
 5. Bicepsin distaali-insertion repeämät
 6. Karpuksen luiden murtumat

Tenttipäivä 4.5.2018

 1. Piirrä keskisormen ojentajajänteen rakenne. Luettele ojentajajänteen mahdolliset vammat MCP tasosta DIP tasolle sekä vammojen hoitomenetelmät.
 2. Sormen fleksorijänteen myöhäisrekonstruktion hoitoperiaatteet sisältäen leikkaustekniikan, kuntoutuksen sekä komplikaatioiden hoidon.
 3. Vastasyntyneen duplex peukalo: luokitus ja leikkausmenetelmät.
 4. Käden pienten nivelten protetisaatio: indikaatiot, eri implanttivaihtoehtojen vertailu, kompli-kaatiot.
 5. Tetraplegiapotilaan käden oterekonstruktio.
 6. Kuvaile lyhyesti mistä on kyse ja miten hoidetaan: a) aneurysmaalinen luukystab) koalitio (carpal coalition)c) lipofibromatous hamartomad) osteokondroomae) osteoidi osteoomaf) neurofibrooma.

Tenttipäivä 9.2.2018

 1. Synnynnäisten käsianomalioiden luokitukset: Swanson, Oberg-Manske-Tonkin (OMT)
 2. Tenniskyynärpään hoitomenetelmät näyttöön perustuvan lääketieteen kannalta.
 3. Nivelrikko luutumattoman veneluun murtuman jälkeen: biomekaniikka/patofysiologia, luokittelu, hoitomenetelmät ja ennuste.
 4. Somsak operaation tekniikka
 5. Perilunaariluksaatio: mekanismi ja hoito
 6. CMC I nivelrikon hoito

Tenttipäivä 20.10.2017

 1. Scaphoideumin murtuman hoito a) tuore ja b)luutumaton
 2. Ääreishermon segmentaalisen puutoksen (nerve gap) hoitovaihtehdot
 3. Madelung – deformiteetti
 4. Peukalon pehmytkudospuutoksen hoitovaihtoehdot
 5. Ulnaarihermon tyypilliset pinteet ja kirurginen hoito
 6. Syndaktylian luokittelu, hoidon ajoitus ja kirurginen tekniikka

Tenttipäivä : 28.4.2017

 1.  Varpaan siirto sormeksi
 2. DRUJ artroosin hoitovaihtoehdot
 3. Korkea ulnaris-radialis pareesi
 4. Ranteen tähystystoimenpiteen indikaatiot, tekninen suoritus sekä toimenpidekuvaus
 5. Käden alueen infektiot: löydökset, patogeenit ja hoitovaihtoehdot (lyhyt kuvaus ranskalaisilla viivoilla)
 6. Lunatumluksaatio

Tenttipäivä : 3.2.2017

 1. Radius hypoplasia ja -aplasia: epidemiologia, hoito ja tulokse
 2. Metakarpaali II-V murtumat ja niiden hoito
 3. Epifyseodeesi
 4. a) Piirrä ja nimeä III sormen ojentajajänteen rakenteet b) Sormen I-III vyöhykkeiden mahdolliset ojentajajänteiden vammat, niiden diagnostiikka ja hoito
 5. Käden alueen kipuoireyhtymä (CRPS): etiologia, löydökset, diagnoosi sekä hoitovaihtoehdot
 6. Täydellisen skafolunaari (SL) ligamentti repeämän myöhäisvaiheen korjausmenetelmät

Tenttipäivä : 29.4.2016

 1. Kipeä ranne. Röntgenkuvissa radioskafoidaalinen artroosi. Etiologia, lisätutkimukset ja hoitovaihtoehdot
 2. Käden ja kyynärvarren a) enchondrooma, b) Ollierin tauti ja c) Mafuccin syndrooma. Diagnoosi, hoito ja ennuste
 3. Käden pulley-vaurio. Diagnoosi ja hoito
 4. Synnynnäiset yläraajapoikkeavuudet yleisyysjärjestyksessä. Ilmaantuvuus, diagnoosi, hoidon ajoitus, hoitovaihtoehdot, toiminnallinen ja kosmeettinen lopputulos.
 5. Ääreishermovauriot: etiologia, epidemiologia, diagnostiikka, hoidon ajoitus, hoitovaihtoehdot, toiminnallinen ja kosmeettinen lopputulos.
 6. PIP-nivelsidevammojen etiologia, epidemiologia, diagnostiikka, hoito akuuteissa vammoissa ja vammojen jälkitiloissa, ennuste.

Tenttipäivä : 12.2.2016

 1. Kolmioruston (TFCC) traumaattiset vammat: Palmerin luokitus, luokituksen mukainen suositeltava hoitolinja sekä hoidon ennustettava vaikuttavuus.
 2. Koukistajajänteen kahden vaiheen korjausmenetelmä sormessa (II-V). Indikaatio, tekniikka (piirrä kuva) ja jatkohoidon toteutus.
 3. Boutonniere deformiteetti
 4. Kontralateraalinen C7 -transpositio: indikaatiot, tekniikka, tulokset.
 5. Akuutin pyogeenisen fleksoritenosynoviitin hoito.
 6. Kuvaa (esim. piirros) ranteen ligamentit.

Tenttipäivä : 16.10.2015

 1. Pleksus brachialiksen anatomia kaavamaisesti
 2. CMC-1 artroosi
 3. Käden fleksorivamman myöhäisrekonstruktio ja vaihtoehdot
 4. Yläraajan kasvulinjavammat. Luokitus, epidemiologia, diagnostiikka, hoito, ennuste
 5. Kuvantamistutkimukset yläraajamurtumissa. Indikaatiot, tekniikat ja tavallisimmat virheet
 6. Selitä lyhyesti mistä on kyse, miten diagnosoidaan ja miten hoidetaan a. komplexi syndaktylia b.Polandin syndrooma c. kamptodaktylia d. tyypin 4 peukaloduplisiteetti e. makrodaktylia f. kongenitaalinen napsusormi

Tenttipäivä : 24.4.2015

 1. Käsikirurgiaan liittyvät potilasvahingot
 2. Yläraajaa koskeva haittaluokitus
 3. MP I nivelen nivelsidevammat. Epidemiologia, diagnostiikka, hoito ja ennuste.
 4. Hermopuutoksen korjausmenetelmät
 5. TOS – diagnostiikka ja konservatiivinen hoito
 6. Dupuytrenin kontraktuura ja sairauden hoitomenetelmävaihtoehdot

Tenttipäivä 6.2.2015

 1. Distaalisen radiusmurtuman leikkausindikaatiot
 2. Radialispareesin jännetranspositiot. Esitä myös eri vaihtoehdot ja valintaan vaikuttavat tekijät.
 3. Duplex peukalo. Luokitus, leikkaustekniikat ja tulokset.
 4. KITE -flap kädessä. Indikaatiot ja tekniikka.
 5. Yleisimmät käden verisuonianomaliat ja niiden hoito.
 6. Kuvaa lyhyesti: a. Wartenbergin syndroma. b. Junctura tendineum. c. Trimmed-toe-transfer. d. Ollierin tauti. e. Skoogin ligamentti. f. Quadrilateral space syndroma.

Tenttipäivä : 25.4.2014

 1. Luunkorvikkeet ja niiden käyttömahdollisuudet erityyppisten luupuutosten hoidossa yläraajassa. Bensubstitut och deras användningsmöjligheter vid olika typers bendefekter i övre extremiteten.
 2. Selitä lyhyesti / Förklara kort: a) DISI deformiteetti / DISI deformitet b) Basic hand c) Felon d) Neurilemmooma / Neurilemom e) Klinodaktylia / Klinodaktyli f) Linburgin syndroma / Linburgs syndrom
 3. Dupuytrenin kontraktura ja sen hoitomenetelmät / Dupuytrens kontraktur och vårdmetoder
 4. 1. metakarpaalin tyven murtumatyypit ja niiden hoito. 1. metakarpals proksimala frakturtyper och deras vård.
 5. Luun (radiuksen distaalipää) jättisolukasvaimen hoito. Tumor gigantocellulare av distalt radius. Vård?
 6. Pleksusvamman diagnostiset menetelmät ja löydökset erilaisissa vammamekanismeissa. Diagnostiska metoder av plexusskadan hos olika skada mekanismer.

Tenttipäivä : 7.2.2014

 1. Hyvin distaalisen (kynen puolivälistä distaalisesti) sormiamputaation hoitomahdollisuudet
 2. Distaalisen radioulnaarinivelen (DRUJ) instabiliteetin diagnostiikka, leikkausindikaatiot ja -menetelmät.
 3. Röntgenkuvassa havaittu cystamainen luumuutos distaalisessa radiuksessa. diagnostiset vaihtoehdot, tutkimukset ja hoito.
 4. TOS.
 5. Pannerin tauti ja humeruksen kapitellumin OCD.
 6. Yläraajamurtumien hermokomplikaatiot ja niiden hoito.

Tenttipäivä : 11.10.2013

 1. Kasvuikäisten koukistajajännevammat. Epidemiologia, diagnostiikka, leikkaustekniikka ja – ajoitus sekä ennuste
 2. läraajan selektiiviset neurotisaatiot. Indikaatiot, leikkaustekniikka ja tulokset.
 3. Vastaa lyhyesti: a)hamulus murtuma b)tenniskyynärpää c) kamptodaktylia e)potilasvahinko f)Monteggia vammat g)posterolateraalinen instabiliteetti
 4. Yläraajan hyvänlaatuiset luutuumorit, diagnostiikka ja hoitomenetelmät
 5. Yläraajan replantaation indikaatiot ja jälkihoito
 6. Akuutit perilunaarivammat

Tenttipäivä : 26.4.2013

 1. Syndaktylia
 2. Opponens-plastia
 3. Ulnarisvaurion jälkeiset jänne- ja hermotranspositiot
 4. 1. metakarpaaliluun tyven murtumatyypit ja hoitomenetelmät
 5. Ranteen tähystyksen indikaatiot ja tekniikka
 6. Plexus brachialiksen anatomia

Tenttipäivä : 8.2.2013

 1. Radiusaplasia. Luokitus, hoito ja tulokset
 2. Skafoideum-pseudoartroosi. Hoito ja tulokset
 3. S-L dissosiation luokitus ja tyyppileikkaukset
 4. Nervus medianuksen pinnetilat (entrapment); oireet,löydökset, tasodiagnostiikka ja hoito.
 5. Selitä lyhyesti: a) Wartenbergin oire b) Galeazzin murtuma c) Clelandin ligamentti d) Intersektiosyndroma e) Myoelekrinen proteesi f) Kausalgia
 6. Käden korkeapaineinjektiovammat ja niiden hoito

Tenttipäivä : 12.10.2012

 1. Kirurgiset indikaatiot ja tulokset synnynnäisessä pleksus brachialis vammassa
 2. Kyynärnivelen arthroskopia
 3. Muusikon kramppi; oireet, etiologia, diagnostiikka ja hoito
 4. PIP-artroosin hoito
 5. Lunatum-malacian luokitus ja hoito.
 6. Interosseus- ja lumbricalislihasten anatomia ja toiminta sekä intrinsic-kontraktuura.

Tenttipäivä : 27.4.2012

 1. TFCC-repeämät: luokittelu, kliininen merkitys ja hoito
 2. Sormen hyvin distaalisen (kynnen tyvestä distaalisesti) amputaation hoitovaihtoehdot.
 3. CRPS tyyppi 2: etiologia, kliininen kuva ja hoito.
 4. Käden syvät infektiot
 5. Vapaat verisuonitetut luusiirteet käsikirurgiassa
 6. Selitä lyhyesti; a) Haurashermo-oireyhtymä b) Struthersin ligamentti c) Polandin oireyhtymä d) Ulnaarinen dimelia e) Raimondin luokitus f) Volkmannin kontraktuura

Tenttipäivä: 3.2.2012

 1. a) Kasvulevyvammojen luokittelu ja vammatyypin merkitys b) Lunatummalasian luokitus
 2. Thoracic outlet syndrooma, TOS
 3. a) Galeazzin murtuma b) Kamptodaktylia c) Fokomelia d) Glomangiooma
 4. Boutonniere
 5. Distaalinen radiusmurtuma, hoito ja komplikaatiot
 6. Avulsoituneen peukalon replantaatiotekniikka

Tenttipäivä: 30.9.2011

 1. Hyperselektiiviset hermon transpositiot. Indikaatiot. Kuvaile tarkasti ainakin kolme tekniikkaa yläraajan toimintojen palauttamiseksi.
 2. Amputaatiovammojen replantaatio indikaatiot. Myös yläraajan ulkopuoliset.
 3. Selitä seuraavat käsitteet lyhyellä korkeintaan puolen sivun tekstillä sekä käyttäen selventäviä piirroksia. a. Cleft Hand ja ”super digit” b. Sprengelin deformiteetti c. Arthrogrypoosi d. Vickersin ligamentti e. ECU tendiniitti f. Groin flapin verisuonianatomia
 4. Ulnar abutment – etiologia, oireet, diagnostiikka ja hoitomahdollisuudet.
 5. Hemihamate-arthroplastia. Indikaatiot ja tekniikka.
 6. Pip-nivelen tuore ja krooninen instabiliteetti. hoitomahdollisuudet.

Tenttipäivä : 6.5.2011

 1. Kyynärnivelen lateraalinen nivelsidevamma
 2. Käden verisuonikasvaimet ja epämuodostumat
 3. PIP nivelen protetisointi
 4. Kyynärhermon pinne: tyypilliset paikat, oireet ja löydökset tyyppipaikoittain.
 5. Aikuisen akuutti pleksusvamma: tutkimus- ja hoitoprotokolla
 6. Selitä lyhyesti: a)Vickers`n ligamentti, b)Kutlerin plastia, c) Bunnellin testi d)Martin-Gruberin anastomoosi


Tenttipäivä : 15.10.2010

 1. Scapholunaariligamentin ruptuura
 2. Kyynärnivelen instabiliteetti
 3. Lapsen synnynnäinen olkapunoshermovamma
 4. Avulsoituneen peukalon replantaatiotekniikka
 5. Käden ja yläraajan tavallisimmat luutuumorit
 6. Selitä lyhyesti käsitteet (selvennä piirroksella): a) Monodactylinen Symbrachydactylia b) Volkmannin kontraktuura c) Wartenbergin oire d) Arcus palmaris profundus e) Vickersin ligamentti f) Cleft Hand

Tenttipäivä : 9.10.2009

 1. Madelung-deformiteetti
 2. Traumaperäisen sormikontrakturan hoito
 3. Distaalisen biceps-jänteen vammat ja hoitomenetelmät (selvennä piiroksin)
 4. Yläraajan verisuonitukokset, etiologia, diagnostiikka ja hoito
 5. Erbin pareesin diagnostiikka, alkuseuranta ja hoitoperiaatteet 0-7 vuotiaana.
 6. Kyynärvarren proksimaalikolmanneksen komplisoidun fractuuran hoitoperiaatteet kun alkutilanteesssa käsi distaalisesti on täysin iskeeminen.

Tenttipäivä : 24.4.2009

 1. Distaalisten radiusmurtumien levykiinnitykseen ja eksterniin kiinnitykseen liittyvien tyypillisten komplikaatioiden vertailu ja ehkäisy
 2. Kyynärnivelen kollateraaliligamenttivammojen tutkimus -ja hoitoperiaatteet
 3. Kuvaile lyhyesti seuraavat käsitteet ja niiden hoitoperiaatteet: a) camptodactylia b) clinodactylia c) knuckle pad –syndrooma
 4. Sormen liike
 5. Lunatummalacian luokitus ja hoito
 6. A. Carpal boss B. Intersektiosyndrooma C. Watsonin koe D. Type I ja II errors tieteellisessä työssä lyhyesti

Tenttipäivä : 30.1.2009

 1. Yläraajan murskavamma.
 2. Karpaalisen instabiliteeitin luokitus.
 3. CRPS 1
 4. Tetraplegiapotilaan oterekonstruktiot.
 5. Pollikisaatio: indikaatiot ja tekniikka.
 6. Thoracic outlet syndrooma: oireet, tutkiminen, leikkaushoidon indikaatiot ja tekniikka.

Tenttipäivä : 19.9.2008

 1. Kyynärnivelen nivelsidevammat
 2. Interosseus ja lumbricalis lihasten anatomia ja toiminta
 3. Myöhäisvaiheen flexorirekonstruktio
 4. Tuoreen radiusmurtuman operatiivisen hoidon periaatteet, tekniikat, jälkihoito ja komplikaatiot (selvennä piirroskuvin)
 5. Pedikulaarisen ”groin flap” kielekkeen anatomia, irrotustekniikka ja käyttömahdollisuudet akuutin käsivamman hoidossa
 6. Vaskulaarisen katastrofin syyt ja hoitomahdollisuudet kädessä ja yläraajassa

Tenttipäivä : 11.4.2008  

 1. Luun pidennys käsikirurgiassa
 2. CMC nivelen arthroskopia
 3. Radiuksen distaaliset osteotomiat
 4. Miten selvität ulnaarihermon vaurion tason kliinisesti ja kuvantaen (niskasta sormenpäähän)
 5. Lateraaliepikondyliitin diagnostiikka ja hoito
 6. A) Kesslerin jänneommel, myös piirros (lisä + Penningtonin modifikaatiosta) B) Elastofibrooma C) Intersektiosyndrooma D) Ranteen denervaatio

Tenttipäivä : 27.4.2007

 1. Boutonniere deformiteetti. Hoito akuutissa ja kroonisessa vaiheessa
 2. Serratuspareesin (n. thoracicus longus) hoitomahdollisuudet
 3. Lunatum- ja perilunaariluksaatiot. Diagnostiikka ja hoito.
 4. Claviculan murtumien varhais- ja myöhäiskomplikaatiot ja niiden hoito
 5. Karpaalitunneli syndroma: Etiologia, erotusdiagnostiikka, leikkausindikaatiot ja avoin leikkaustekniikka yksityiskohtaisin ohjein kuvattuna. (piirroksia apuna käyttäen)
 6. Selitä termit ja kuvaa mihin käsikirurgiseen asiaan ne liittyvät: a) epiphyseodesolyysi b) ninety-ninety deformiteetti c) disi d) trimmed great toe transfer e) Guyon’ nin kanava f) atetoosi

Tenttipäivä : 19.1.2007

 1. Ulnaarihermon vaurion jälkeiset lihas-jännetranspositiot. Indikaatiot ja tekniikka
 2. Luutumattoman ranteen veneluun murtuman (pseudoarthrosis scaphoidei) hoito
 3. Kuvaa lyhyesti: a. Jersey finger b. Clinodactylia c. Kutlerin plastia
 4. Etusormen liikkeeseen vaikuttavat struktuurit ja niiden toiminnallinen anatomia. Vastaukseen tulee sisällyttää myös 1-3 piirrosta
 5. Madelungin deformiteetti
 6. A) Jättisolutuumori B) Hermon faskikulaarinen pinne C) Meta-analyysi käsikirurgin näkökulmasta

Tenttipäivä : 15.9.2006

 1. Proliferatiivista tenosynoviittia aiheuttavat perustaudit
 2. Kuvaa lyhyesti mikä on; a) Linburgin oireyhtymä b) Martin-Gruberin anastomoosi c) Neurilemmooma d) Osbornen ligamentti e) Essex-Lopresti vaurio f) CLIP-instabiliteetti
 3. Yläraajan CRPS-1: diagnostiikka ja hoito
 4. DRUJ:n anatomia ja instabiliteetin hoito (käytä selventäviä piiroksia)
 5. Kyynärnivelen liikettä palauttavat lihas- ja jännesiirteet
 6. Sormien ja kämmenluiden tyypilliset murtumaluksaatiot ja niiden hoito

Tenttipäivä : 21.4.2006

 1. Essex-Lopresti vaurion patologia, diagnostiikka ja hoito. Piirrä kaaviokuvat tyypillisestä tilanteesta
 2. Selitä reumakäden alla mainittujen deformiteettien patologian kehittyminen ja käsikirurgiset hoitoperiaatteet. a) sormien ulnar drift b) 90-90 deformiteetti peukalossa c) swan-neck deformiteetti sormissa Selvennä kaaviopiirroksin
 3. Peukalon hypoplasiat ja pollikisaation indikaatiot sekä leikkaustekniikan pääperiaatteet
 4. Tetraplegiakäsi; luokitus, deltaplastia ja avainoterekonstruktio
 5. Käden alueen hyvänlaatuiset luukasvaimet
 6. Extensor carpi ulnaris ongelmat rannetasolla; luokitus, kirurginen hoito ja tulokset

Tenttipäivä : 20.1.2006

 1. Paikalliset ihokielekkeet käden alueella
 2. SLAC ja SNAC ranne
 3. Radiuksen proximaalipään murtuman hoito
 4. Krooninen aitiopaineoireyhtymä käsikirurgiassa
 5. Selvitä sormen ojentamistapahtuma ja sen huonontumisen/puuttumisen syyt
 6. A) Clinodactylia B) Deltaphalanx C) Cleft hand


Tenttipäivä : 14.10.2005

 1. Pohjois-Euroopassa esiintyvät tyypilliset käden infektiot- etiologia, diagnostiikka ja hoitoperiaatteet
 2. Käden ja ranteen a. lipofibromatoottisen hamartoman ja b. synoviaalisen sarkooman tyypillinen kliininen kuva, diagnostiikka ja hoitoperiaatteet
 3. Ranteen murtumaluksaatiot
 4. Biceps bracii ruptuurat
 5. Pollicisaatio
 6. Interosseus ja lumbricalis lihasten anatomia ja toiminta sekä intrinsic kontraktuura

Tenttipäivä : 15.10.2004

 1. Syntymään liittyvät yläraajan plexusvammat, ja hoito kahden ensimmäisen ikävuoden aikana (Käytä selventäviä piirroksia! )
 2. Palmaaristen traumaattisten ihodefektien korjausperiaatteet (myös degloving-typpiset vammat) (Käytä selventäviä piirroksia! )
 3. Sorminivelten artroosit (ei CMC I ) ja niiden hoitoperiaatteet (Käytä selventäviä piirroksia! )
 4. Medianushermon kyynärseudun pinteet.
 5. Muusikon kramppi.
 6. A. ECU-tendiniitti. B. Intersektiosyndrooma.

Tenttipäivä : 23.4.2004

 1. Ulnarispareesin jännetranspositiot
 2. Peukalohypoplasian luokittelu ja hoito
 3. Käden malignit ja paikallisesti aggressiiviset tuumorit sekä niiden hoitoperiaatteet
 4. Plexus brachialiksen avulsiovammat
 5. Ranteen alueen vaskulaariset luunsiirteet
 6. Perilunaariset instabiliteetit ja niiden hoito

Tenttipäivä : 21.11.2003

 1. Sormen pulleyvauriot
 2. Kynsialueen vaurioiden korjaus
 3. Pantrapezoidaali-artroosi; oireet diagnostiikka ja hoitomenetelmät
 4. Scafo-lunaari -ligamentin korjausmenetelmät akuutissa ja myöhäisvaiheessa
 5. Selitä lyhyesti a) kliniodaktylia b) camptodaktylia c) makrodaktylia
 6. Intrinsic – (minus) -käsi; etiologia, kliininen kuva ja hoito

Tenttipäivä : 2.5.2003

 1. Madelungin deformaatio
 2. DRUJ-instabiliteetti
 3. Kyynärpään artroscopia
 4. Peukalo-etusormiotteen rekonstruktio ulnaaripareesissa
 5. Reflektorinen sympaattinen dystrofia
 6. a) Intersektiosyndrooma b) Soittajan kramppi c) Bilhaut-Cloquet –leikkaus d) Hermon faskikulaarinen kompressio

Tenttipäivä : 7.2.2003

 1. Claw Hand
 2. Reflektorinen sympaattinen dystrofia
 3. a) Hypothenar hammer syndrooma, b) Camptodactylia, c) Carpal boss, d) Mogigrafia
 4. Rannearthroskopian indikaatiot, tekniikka, löydökset ja komplikaatiot. (käytä piirroksia tekniikan ja löydösten selvittelyyn)
 5. Radiusfraktuura ikäryhmissä: alle 10 v, 40 v, ja yli 65 v. Selvitä murtuman luonne, hoidon periaatteet ja tavoitteet.
 6. Selitä lyhyesti ja käytä selventäviä piirroksia a) Infraspinatus-atrofian tavallisimmat syyt. b) Benignin schwannoman hoitoperiaatteet kainalonseudun n.medianuksen tuumoritapauksessa. c) Capitulum radiin kliiniset ja röntgenologoiset paikallaanolokriteerit. (käytä piirroksia). d) Mukoosikysta ja sen hoito.

Tenttipäivä : 23.11.2001

 1. Peukalon CMC-artroosin hoito
 2. Hypothenar hammer-syndrooma
 3. a) Intersektiosyndrooma b) Kiipeilijän sormi c) Intrinsic + käsi d) Glomangioma
 4. Traumaattiset TFCC -vauriot
 5. Perilunaariset murtumaluksaatiot
 6. Käden korkeapaineruiskuvammat

Tenttipäivä : 7.9.2001

 1. Scapholunaari-instabiliteetin asteet ja niiden hoitomuodot
 2. Aikuisen pleksusvamman diagnostiikka ja hoidon ajoitus
 3. a) Mobergin oterekonstruktio b) Scleroderman käsimanifestaatiot ja niiden hoito
 4. Mitä tarkoittaa : a) Sprengelin deformiteetti b) TAR-syndrooma tai assosiaatio c) VATER-syndrooma tai assosiaatio d) Clinodactylia e) Adactylia f) Pterygium cubitale
 5. Glomangioman (Glomus tumorin ) taudinkuva , esiintyvyys, hoito ja prognoosi
 6. Selitä yksityiskohtaisesti sormen koukistajajänteen korjaus vapaalla jännesiirtotekniikalla. Myös jälkihoito. Käytä piirroksia selventämään avauksia ja korjausmenetelmiä eri kudostasoilla.

Tenttipäivä : 4.5.2001

 1. Määrittele lyhyesti: a) Madelungin deformiteetti, b) Intersektiosyndroma c) Essex-Lopresti –vaurio d) Basic hand
 2. Leikkauksen aikaisen hermosähkötutkimuksen (ENMG) menetelmät, mahdollisuudet ja luotettavuus.
 3. Carpal boss: etiologia, oireet, diagnoosi ja hoito
 4. Akuutti plexusvamma: kliininen diagnoosi, lisätutkimukset ja hoitolinjat
 5. Jännetransposiot radiaalispareesissa

Tenttipäivä : 1.9.2000

 1. Pidennyslaitteiden käyttö käsikirurgiassa. Hoidon periaatteet, komplikaatiot ja laitteilla saavutettavissa olevat tulokset eri indikaatioissa (käytä selventäviä piirroksia)
 2. Hypothenar hammer syndroma (käytä selventäviä piirroksia)
 3. Makroreplantaation indikaatiot ja kontraindikaatiot, toimenpiteen aloituksen organisointi (ei leikkaustekniikkaa) sekä välittömän jälkihoidon toteutus ja monitorointi
 4. LT (lunotriquetraali)-nivelen instabiliteetti ja sen hoitomuodot.
 5. Miten hoidat potilasta, jolla on kombinoitu CMC I – STT- nivelten arthroosi. Hoitomuodot arthroosin vaikeusasteen mukaan jaoteltuna.
 6. Korkean medianushermovamman myöhäishoidoissa käytettävät jännetranspositiot.

Tenttipäivä : 4.2.2000

 1. Yläraajan jättisolukasvaimet: esiintyminen, diagnoosi, hoito ja ennuste
 2. Käden ja ranteen alueen vapaat ja varrelliset mikrovaskulaariset luunsiirteet: indikaatiot, leikkaustekniikka ja hoitotulokset
 3. Kuvaa lyhyesti: a) Rolandon murtuma b) Royle-Thompsonin leikkaus c) mogigrafia d) Graysonin ligamentti
 4. Causalgian diagnostiikka ja hoito
 5. CMC I-artroosin kirurginen hoito
 6. a) Intersektiosyndrooma b) Glomustuumori c) Stenerin leesio d) F-vaste